Pozwolenie na broń

Pozwolenie na broń

Pozwolenie na broń

Broń – każdy chce ją mieć lecz w naszym społeczeństwie panuje przeświadczenie, że trudno jest zdobyć na nią pozwolenie. Temat jest prosty. Możesz zdobyć wszystko, wystarczy bardzo tego chcieć. W tym poradniku dowiesz się co zrobić i gdzie się udać aby stać się szczęśliwym posiadaczem broni palnej na Podlasiu.

Pozwolenie na broń palną uzyskuje się do konkretnych celów m.in.

A. ochrony osobistej
B. ochrony osób i mienia
C. łowieckich
D. sportowych
R. rekonstrukcji historycznych
E. kolekcjonerskich
G. pamiątkowych
H. szkoleniowych
I. innych

Zajmiemy się pozwoleniami, które można otrzymać za naszym pośrednictwem czyli na broń sportową i kolekcjonerską.

– Czy masz na to czas i pieniądze?
– Czy masz strzelnicę, która spełnia Twoje wymagania i pracuje w dogodnych dla Ciebie godzinach?
– Czy domownicy nie będą mieli zastrzeżeń co do przechowywania broni palnej w domu i będziesz mógł to robić w sposób bezpieczny? Jeśli nie, bierz pod uwagę wynajem miejsca w magazynie broni na strzelnicy na której strzelasz.

Jeśli z tymi pytaniami nie miałeś problemu dalej będzie już tylko łatwiej.

Pozwolenie na broń sportową

Warunki jakie musisz spełnić:

1. Ukończone 21 lat (  na wniosek – szkoły, organizacji sportowej, stowarzyszenia obronnego – może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat )
2. Posiadanie stałego miejsca pobytu na terytorium RP
3. Posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do posługiwania się bronią stwierdzonej orzeczeniem lekarskim i psychologicznym.
4. Brak skazującego prawomocnego orzeczenia sądu za popełnienie przestępstwa.
5. Przedstawienie ważnej przyczyny posiadania broni
6. Udokumentowanie członkostwo w klubie sportowym zrzeszonym w PZSS minimum 3 miesiące.
7. Posiadanie patentu strzeleckiego
8. Posiadanie licencji

Pierwszym krokiem jaki powinieneś wykonać to zapisanie się do klubu sportowego. W Combat Shooting koszt członkostwa to 100zł rocznie. Pamiętaj, że musisz udokumentować co najmniej 3 miesięczny okres przynależności.

Drugi krok to przystąpienie do egzaminu na patent strzelecki. Patent jest dokumentem, który świadczy o tym, że potrafisz posługiwać się bronią palną, znasz zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicach i posiadasz kompetencje do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. Wydawany jest w 3 dyscyplinach : pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa. Koszt egzaminu to 400zł i jest to kwota stała, niezależnie od ilości zdawanych dyscyplin. Warto zatem robić od razu wszystkie, ponieważ rozszerzenie wiąże się z koniecznością ponownego zdawania egzaminu. Dodatkowy koszt jaki nam dochodzi to badania lekarskie w ramach przystąpienia do tego egzaminu, które są robione na miejscu i wynoszą ok. 50zł.

Egzamin podzielony jest na dwie części, teoria i praktyka. Teoria składa się z 10 pytań w formie testu. Zakres wiedzy jaki musisz posiadać to tematy dotyczące m.in. : przepisów ustawy o broni i amunicji, rozporządzenie dotyczące przechowywania i transportu broni, przepisy konkurencji sportowych PZSS, zasady bezpiecznego posługiwania się bronią sportową, budowa, zasada działania i dane techniczne broni sportowej i amunicji, znajomość przepisów kodeksu karnego w zakresie przestępstw związanych z bronią. Część praktyczna jest to strzelanie z pistoletu bocznego zapłonu, karabinku bocznego zapłonu i strzelby gładkolufowej. Podczas strzelania zwracana jest uwaga na przestrzeganie regulaminu strzelnicy, prawidłowe posługiwanie się bronią czyli ładowanie, rozładowywanie, odbezpieczanie, zabezpieczanie i zachowanie w wypadku awarii (jeśli nastąpi). Główny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo, dopiero na końcu patrzy się na wynik. Po zdanym egzaminie, na patent czekasz około miesiąca.

Trzeci krok to wystąpienie o licencję zawodniczą PZSS. Uprawnia ona do udziału w zawodach strzeleckich w określonych dyscyplinach. Ubiegasz się o nią za pośrednictwem swojego klubu i dostaniesz takie kategorie na jakie licencję posiada Twój klub (np. pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa). Wydawana jest na rok kalendarzowy dlatego nie opłaca się robić jej na koniec roku. Koszt jaki musisz ponieść to 70 zł. Dla utrzymania licencji masz obowiązek startów w zawodach wg zasady 4 razy dla dyscypliny wiodącej i po dwa dla pozostałych dyscyplin.

Zatem jeśli wystartujesz w zawodach gdzie konkurencjami będą:

– karabin sportowy
– karabin centralnego zapłonu
– strzelba gładkolufowa
– pistolet sportowy
to masz 2 starty w dyscyplinie karabin i po jednym starcie w dyscyplinach pistolet i strzelba. Jeśli powtórzysz takie zawody, będziesz miał wystarczającą ilość startów aby przedłużyć licencję. Czas oczekiwania na ten dokument to ok 2 miesiące.

Następnym krokiem będzie wystąpienie do macierzystego Klubu sportowego o zaświadczenie potwierdzające nasze członkostwo. Dokument ten jest przesłanką wymienioną w ustawie o broni i amunicji, które wyczerpuje „ważne przyczyny posiadania broni”. Zaświadczenie takie klub powinien wystawić bezpłatnie i od ręki.

Ostatnim etapem przed złożeniem wniosku do WPA (Wydział Postępowań Administracyjnych ) jest zrobienie badań lekarskich. Badanie lekarskie obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu. Lekarz przeprowadzający to badanie kieruje ponadto na badania psychiatryczne i okulistyczne, a jeżeli uzna to za niezbędne, także na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze. Z kolei badanie psychologiczne obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis osobowości, z uwzględnieniem zachowań w trudnych sytuacjach i ocenę poziomu dojrzałości społecznej. Wykaz lekarzy uprawnionych do tego typu badań dostępny jest na stronie WPA. Koszt takich badań to ok. 500zł i co istotne ważne są tylko 3 miesiące. Warto zapytać w klubie czy nie poleca on konkretnego lekarza ze względu na cenę bądź na łatwość ich odbycia. Można to załatwić w jeden dzień.

Posiadając patent i licencję możemy brać udział w zawodach, co pozwala w szybki sposób zgromadzić sporą liczbę startów. Według ustawy nie są one wymagane do złożenia wniosku o pozwolenie na broń do celów sportowych. Są jednak brane pod uwagę jeśli chodzi o ilość jednostek, na które pozwolenie dostaniesz. Jeśli WPA zobaczy, że aktywnie uczestniczysz w różnych konkurencjach to da Ci pozwolenie na 10 jednostek. Jeśli zaś nigdy nie byłeś na zawodach to da Ci pozwolenie na 3 jednostki.

Pozwolenie na broń kolekcjonerską

Broń kolekcjonerska jest to broń taka sama jak każda inna. Niektórzy myślą, że jak kolekcjonerska to z II wojny albo wcześniej. Nic z tych rzeczy. Kolekcjonować można każdą w pełni sprawną broń. Aby takie pozwolenie uzyskać należy zdać egzamin organizowany przez WPA (Wydział Postępowań Administracyjnych). Trzeba wspomnieć, że poziom zdawalności jest bardzo niski a koszt wynosi 1150zł. Z egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Można również pójść drogą patentu i licencji co ekonomicznie zdecydowanie bardziej się opłaca. Cała reszta jest identyczna jak w pozwoleniu na broń sportową z tą różnicą, że musisz mieć ukończone 21 lat a badania lekarskie trzeba powtarzać co 5 lat. Idąc tą drogą możesz dostać pozwolenie nawet na 20 jednostek broni. Świetna opcja dla ludzi posiadających mniej czasu bo w tym wypadku nie trzeba uczestniczyć w zawodach.

Podlaski Wydział Postępowań Administracyjnych w skrócie „lubi papierki”. Dlatego oprócz podstawowych dokumentów jakie masz obowiązek złożyć, dobrze jest mieć dodatkowe kwalifikacje np. prowadzącego strzelanie, sędziego czy też instruktora strzelectwa sportowego. Nie jest to konieczność ale wizerunkowo stawia Cię na wyższym szczeblu. W praktyce również się przydają bo jeśli na strzelnicy chcesz strzelać w kilka osób, to jedna z nich musi posiadać uprawnienia prowadzącego strzelanie.

Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów to ostatni etap w drodze starania się o pozwolenia na broń. W napisaniu takiego wniosku powinien Ci pomóc klub do którego należysz. W sieci są dostępne gotowe wzory lecz bierz pod uwagę, że w każdym województwie WPA ma kosmetycznie inne wymagania.

Dokumenty jakie powinieneś złożyć wraz załącznikami to:

1. Ksero patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu)
2. Ksero licencji (oryginał do wglądu)
3. Zaświadczenie o przynależności do klubu strzeleckiego/ stowarzyszenia o charakterze strzeleckim
4. Zaświadczenie lekarskie (oryginał)
5. Zaświadczenia do psychologa (oryginał)
6. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł na konto Urzędu Miasta
7. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm
8. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną sportową bądź/i kolekcjonerską
9. Wykaz zawodów, w których braliśmy udział (opcjonalnie)

Czeka Cię także wizyta dzielnicowego, który przeprowadzi Tobą z rozmowę oraz wywiad środowiskowy, o czym wypadałoby powiadomić wcześniej rodzinę i sąsiadów. Ma on na to dwa tygodnie i raczej się nie spieszy dlatego jeśli chcesz procedurę przyspieszyć warto skontaktować się z nim i spytać kiedy sprawa będzie załatwiona.

W obydwu opisanych przypadkach WPA powinno Ci udzielić odpowiedzi w przeciągu 30 dni. Po otrzymaniu decyzji administracyjnej o wydaniu pozwolenia na broń, możesz już złożyć wniosek o wydanie promes umożliwiających zakup broni. Koszt jednostkowy to 17 zł, promesy są obecnie wydawane bezterminowo. Po zakupie broni mamy tylko 5 dni na jej rejestrację w WPA. Wniosek o rejestrację możemy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście. Warto pamiętać, że w momencie zakupu broni powinniśmy już posiadać atestowany mebel klasy S1 do przechowywania broni. Po zakupie pierwszej broni możemy spodziewać się wizyty Dzielnicowego, który zweryfikuje czy broń jest należycie przechowana, tj. czy szafa/sejf posiada atest S1.

Po napisaniu tego tekstu muszę przyznać, że jest trochę zawiłości w tym temacie, aczkolwiek moim zdaniem jest to swego rodzaju sito, na którym zatrzymują się osoby nieodpowiednie bądź mało zdeterminowane do osiągnięcia celu. Nie mniej jednak wbrew ogólnej opinii każdy człowiek spełniający podstawowe warunki jest w stanie zrobić pozwolenie na broń.